Kaymakamlık Kursu Ankara

                 

Kaymakamlık Kursu Ankara

 

 

Kaymakamlık Kursu Ankara; Kaymakamlık Sınavında Türkiye 1'incisi ve birçok Kaymakam çıkaran kurumumuz, Kaymakamlık Kursu'nun lideri Ankara Artıvizyon Akademi'ye hoşgeldiniz. Değerli Kaymakam adayları, Ankara'da Kaymakamlık kursu eğitimi alarak, Kaymakamlık sınavını kazanan birçok Kaymakam adayını hayaline ulaştıran kurumumuz bu başarısını sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Kaymakamlık Sınavına hazırlanıyor ve sizi başarıya ulaştıracak Kaymakamlık Kursu arayışı içindeyseniz en doğru adreste bulunmaktasınız. Alanında uzman dev hoca kadromuzla Kaymakamlık Kursumuz tam size göre. Kaymakamlık Kursu Kızlıay Ankara merkezde ulaşımı kolay bir noktada bulunmaktadır. 2021 yılı Kaymakamlık sınavlarına hazırlık kursu yeni grup eğitimimiz başlıyor. Hemen bize ulaşın, alanında uzman hoca kadromuzla hayallerinize daha hızlı ulaşın.

 

 


Kaymakamlık Kursu Ankara


 

 

 

 

 


Kaymakamlık Kursu Ankara


 

 

 

 


Sizlere en iyi kaymakamlık kursunu

vermek için hiçbir şeyden taviz vermiyoruz


 

 

Kaymakamlık Kurs Programı

 

 DERSİN ADI

 DERS SAATİ

 ANAYASA HUKUKU - Oğuz Sami TARHAN

 30 SAAT

 İDARE HUKUKU - Recep ÖZCEYLAN

 30 SAAT

 TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISI - Recep ÖZCEYLAN

 15 SAAT

 TÜRKİYE'DE MAHALLİ İDARELER - Recep ÖZCEYLAN

 15 SAAT

 EKONOMİ - Mehmet KABLAMA

 120 SAAT

 TÜRKİYE'DE DEMOKRATİKLEŞME VE İNSAN HAKLARI - Oğuz Sami TARHAN

 20 SAAT

 TÜRKİYE'NİN SOSYO EKONOMİK YAPISI - CİHAN HOCA - HALİT HOCA

 20 SAAT

 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - Gökhan ÖZAYDIN

 20 SAAT

 TÜRKÇE - Nihal VURUCU

 20 SAAT

 REHBERLİK - Mehmet KABLAMA  20 SAAT

 TOPLAM

 310 SAAT

 

 

 


Kaymakamlık Kursu


 

 

 

VERİLECEK KAYNAKLAR

 

 

» NAİB KAYMAKAMLIK SET

» NAİB 5'Lİ DENEME

» MAS KAYMAKAMLIK SET

» MAS 5'Lİ DENEME

» MEVKİ KAYMAKAMLIK İDARİ SET

+

» ONLINE EĞİTİM HEDİYE

 

Sizlere en iyi kaymakamlık kursu vermek için hiçbir şeyden taviz vermiyoruz

 

 

KAYMAKAM KİMDİR;

Kaymakam ilçede hükümetin temsilcisi sıfatıyla genel idarenin başıdır. Bu yüzden ilde vali, ilçede kaymakam yalnızca İçişleri Bakanlığının değil tüm bakanlıkların görevlerinin ilde ve ilçede üstlenmişlerdir. Bu açıdan vali ve kaymakamın sorumluluk ve yetki alanı çok geniştir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat kaymakamın emri altındadır. Bu nedenle, ilçenin en büyük mülki amiri olan kaymakam memurlarının hizmetin daha etkin ve verimli yürütülmesi, vatandaşların memura daha çok ulaşımının sağlanması ve kamu binalarının güvenliğinin sağlanması için çalışır.

KAYMAKAMIN GÖREV ve YETKİLERİ;

A) Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir.

B) Valiler, ilçeye ait bütün işleri doğrudan doğruya kaymakama yazarlar. Kaymakamlar da ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları valilerle muhaberede bulunurlar. Ancak olağanüstü hallerde kaymakamlar İçişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla muhabere edebilirler ve bu muhaberelerden valiye bilgi verirler.

C) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları ve bunlara dayanılarak valiler tarafından verilecek talimat ve emirler ilçe idare, şube başkanlarına kaymakamlar yolu ile tebliğ olunur.

Ç) Kaymakamlar, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasıyla ortaokul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler.

D) Kaymakam, denetlemesi sırasında iş başında kalmalarında mahzur gördüğü ilçe idare şube başkanlarını valinin muvafakatiyle, diğer memur ve müstahdemleri re'sen sorumluluğu altında işten el çektirebilir.

E) Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.

F) Kaymakam, ilçede teşkilatı ve görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare veya daire başkanlığından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.

G) Kaymakam, ilçedeki idare, daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerin görülmesini asli vazifelerine halel getirmemek şartıyla valiliğe teklif suretiyle isteyebilir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler.

H) Kaymakam, ilçe memurlarının çalışmalarını ve teşkilatın işlemesini gözetim ve denetimi altında bulundurur.

KAYMAKAM ADAYLARININ TABİ OLACAKLARI STAJLAR

Kaymakam Adayları; yıllık izin hakları saklı kalmak üzere normal hallerde aşağıdaki sıra ve ortalama sürelerle Kaymakam Adaylığı staj devresine tabi tutulurlar.

İl Merkez stajı 1 ay

Bakanlık Merkez stajı-1 3 ay

Kaymakam Refikliği stajı 1 ay

Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş stajı 1.5 ay

Bakanlık Merkez stajı-2 4 ay

Yurt dışı stajı 12 ay

Milli Güvenlik stajı 1.5 ay

Kaymakam Vekilliği stajı 8 ay

Kaymakamlık Kursu 4 ay

a- İl Merkez Stajı; Kaymakam Adayları atandıkları illerde bizzat Valinin veya görevlendireceği Vali Yardımcısının direktif ve gözetimi altında hazırlanacak 1 aylık bir programa göre, valilik birimlerinden başlamak üzere bütün Bakanlıkların ilde mevcut kuruluşlarında ve il belediyesinde çalıştırılırlar.

b- Bakanlık Merkez Stajı (1-2); bu staj döneminde Kaymakam Adayları, Bakanlıkça belirlenen kurumda Yüksek Lisans eğitimine tabi tutulurlar. Aynı staj dönemi içerisinde yabancı dil eğitimi de verilir. Yüksek lisans programı ve programın uygulanacağı kurumun belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde kurumun çalışma takvimine uygun dönemleri kapsayacak şekilde uygulanır.

c- Kaymakam Refikliği Stajı; Asaletleri tasdik edilen Kaymakam Adayları; Bakanlıkça boş veya yıllık izin veya sağlık izini gibi sebeplerle açık bulunan İlçe Kaymakamlıklarına vekil olarak atanırlar.

d- Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş Stajı; Kaymakam Refikliği stajını tamamlayan Kaymakam Adayları; Mülkiye Müfettişlerinin yıllık normal teftişleri sırasında 1.5 ay süre ile Mülkiye Müfettişleri refakatinde görevlendirilirler.

e- Bilgileri artırılmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere yurtdışı stajı; Asaletleri tasdik edilen Kaymakam Adayları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 inci ve 79 uncu maddeleri ve Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen kontenjan çerçevesinde bir yıl süre ile bilgileri artırılmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere yurtdışına gönderilirler.

f-Milli Güvenlik Stajı; Bu staj döneminde Kaymakam Adayları, Bakanlık ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile müştereken belirlenecek plan ve program dahilinde 1.5 ay süre ile Milli Güvenlik ile ilgili konularda Staja tabi tutulur. Staj takvimi, plan ve programı her yıl ocak ayında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile yapılacak protokol ile belirlenir.

g-Kaymakam Refikliği Stajı; İl Merkez Stajını tamamlamış, Kaymakam Adayları; Bakanlıkça bilgi ve tecrübelerinden yararlanılabilecek Kaymakamlar yanına normal olarak 1 ay süre ile Kaymakam Refiki olarak gönderilirler.

Yurtdışına gönderilen Kaymakam adayları bulundukları ülkede Bakanlık Makamınca belirtilecek süre ve esaslar dahilinde yabancı dil bilgileri artırılmak amacıyla lisans kursuna devam ederler. Yabancı dil eğitiminin sonunda mesleki konularda incelemelerde bulunup uygulamaları yerinde görürler veya bu amaçla mesleki kurslara devam ederler.

Kaymakam adayları devam ettikleri kurslarda alacakları başarı belgeleri ile inceleme sonucu hazırlayacakları raporu okudukları yabancı dilden ve Türkçe ikişer nüsha daktilo edilmiş şekilde, yurda döndükleri tarihi takip eden bir ay içinde Bakanlığa vermek zorundadırlar.

Kaymakam adaylarının yurtdışında bulundukları sürede tutum ve davranışları ile başarı durumları her üç ayda bir Personel Genel Müdürlüğünce mahallinde gözden geçirilir. Her aday için değerlendirme raporu düzenlenir. Yabancı dil eğitimleri süresince yapılan aylık sınavlardan, üst üste iki sınavda başarısız veya dönem sonunda yapılacak olan genel sınavda başarısız oldukları tespit edilenlerle, Devletin itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yurda çağırılır ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılır.

ÖZLÜK HAKLARI ve MAAŞLARI

Özlük hakları son 5 yılda oldukça iyileştirilmiştir. Mesleklerinde kendilerini yetiştirdikleri takdirde İçişleri Bakanlığı bünyesinde üst kademe yöneticiliklere, valiliğe terfi edebilecekleri gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarında genel müdürlük, müsteşarlık gibi üst kademe görevlere de atanabilirler. Kaymakamlığın en cazip yönlerinden birisi de aday kaymakamlık eğitimi kapsamında, 1 yıl süre ile İngiltere yada Fransa'da eğitim alınmasıdır. Ayrıca 6 yıl Kaymakam olarak çalıştıktan ve en az 35 yaşını dolduranlar Mülki Müfettişliği sınava girebilme hakkına sahip olabilmektedirler. Mesleğin avantajlarının yanında önemli zorlukları da vardır. Sürekli taşrada görece zor koşullarda görev yapmak belirli hizmet süresinden sonra yıpratıcı olabilmektedir.

 

Sizlere en iyi eğitimi vermek için hiçbir şeyden taviz vermiyoruz.

 

 

 

Artıvizyon Akademi

Telefon Numaralarımız

İletişim ve Ön Kayıt Formu

Kızılay Şehit Adem Yavuz Sokak Kumrular İş Merkezi No:17/12 Çankaya-ANKARA

(0312) 431 3100  -  (0532) 235 5776

Ön kayıt Yaptırmak İçin

Lütfen Linkteki Formu Doldurun.

 

Copyright © Artıvizyon Akademi. Telif Hakları ARTIVİZYON.COM.TR'ye Aittir.  

Neyseo  -  Seo Uzmanı

     

 

2021, Kaymakamlık kursu Ankara, ankarada kaymakamlık kursu en iyi kaymakamlık kursu ankara kaymakamlık kursu tavsiye öneri yorum. Kaymakamlık Kursları Ankara, En İyi Kaymakamlık Kursu Ankara. Kaymakamlık Türkiye 1'si Çıkaran Kurs. Artıvizyon Kariyer Merkezi 2021 yılı kaymakamlık sınavı kursu. 2021 yılı kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak kaymakamlık ne zaman yapılacak

kaymakamlık kursu ankara, ankara kaymakamlık kursları, kaymakamlık kursları ankara, online kaymakamlık kursu, uzaktan eğitim kaymakamlık, kaymakamlık uzaktan eğitim, ue kaymakamlık kurs ücretleri, kaymakamlık kurs ücretleri, kurs fiyatları, kurs tavsiye, en iyi kurs ankara kızılay, kaymakamlık online kurs, kaymakamlık online eğitim, ankarada kaymakamlık kursu en iyi kaymakamlık kursu ankara kaymakamlık kursu tavsiye öneri yorum. 2021 yılı kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak 2021 yılı kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak kaymakamlık ne zaman yapılacak. ue kaymakamlık kurs ücretleri ue kaymakamlık kursu, uzaktan kaymakamlık kursu online kaymakamlık hazırlık kursu. Kaymakamlık Kursu Ankara, Ankara Kaymakamlık Kursları, Uzaktan Eğitim Kaymakamlık Kursu, kaymakamlık kursları ankara, online kaymakamlık kursu, kaymakamlık uzaktan eğitim, ue kaymakamlık kurs ücretleri, kurs fiyatları, kaymakamlık kursu ankara, ankara kaymakamlık kursları, kaymakamlık kursları ankara, kaymakamlık kursu 2021, kaymakamlık online kurs, kaymakamlık online eğitim